جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن خطیب، محمد بن عبدالله

وزیر و مورخ غرناطی (قرن8)

ابن خطیب اِرْبِلی، محمد بن علی

ادیب، شاعر، نحوی و فقیه شافعی موصلی (قرن8)

ابن خطیب جبرین، عثمان بن علی

قاضی و مؤلف شافعی حلبی (قرن7و8)

ابن خطیب دارَیّا، محمد بن احمد

شاعر، ادیب و لغوی شامی (قرن8و9)

ابن خَفاجه، ابراهیم بن ابی الفتح

شاعر عصر ملوک الطوایف و مرابطون اندلس (قرن5و6)

ابن خفلون، محمد بن اسماعیل

حافظ حدیث اندلسی (قرن7)

ابن خَفیف، ابوعبدالله محمد شیرازی

صوفی شیرازی (قرن3و4)

ابن خلّاد بصری، ابوعلی محمد

متکلم معتزلی منسوب به مکتب بصره (قرن4)

ابن خلّاد رامهرمزی --> رامهرمزی، حسن بن عبدالرحمان

ابن خلّال، علی بن محمد

فقیه شافعی مصری (قرن9)

ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد

مورخ، جامعه شناس، و فیلسوف تونسی (قرن8و9)

ابن خلدون، عمر بن احمد

منجم، مهندس، طبیب و فیلسوف اندلسی (قرن5)

ابن خلدون، یحیی بن محمد

مورخ، ادیب، و دبیر تونسی (قرن8)

ابن خَلَف، علی

از کاتبان مهم فاطمیان مصر (قرن5)

ابن خَلّکان، احمد بن محمد

مورخ، تذکره نویس و قاضی شافعی اهل اربیل (قرن7)