جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خصال کفّاره --> کفّاره

خصائص النبی

ویژگی های خاص تکوینی و تشریعی پیامبر اکرم (ص)، به ویژه احکام خاص مقرر شده برای او و درباره او

خصی --> خِصاء

خَصیبی، احمد بن عبیدالله

کنیه اش ابوالعباس، کاتب و وزیر عباسیان (قرن4)

خَصیبی، حسین بن حمدان جنبلانی

کنیه اش ابوعبدالله، از نخستین مشایخ نصیریه (قرن3)

خِضاب

رنگ کردن موی سر و صورت و نیز دست و پا با موادی نظیر حنا

خضر

شخصیتی مجهول الحقیقه در فرهنگ اسلامی و دارای مقامی خاص در عرفان اسلامی که به ادبیات فارسی و فرهنگ عامه نیز راه یافته است. - در فرهنگ و عرفان اسلامی - در ادبیات فارسی

خضر، جزیره --> آبادان

خَضِر بن نَصر

کنیه اش ابوالعباس، مفسر و فقیه شافعی (قرن5و6)

خِضرخان

حاکم دهلی از جانب تیمور گورکان و بنیانگذار سلسله سیدیها در هند (قرن9)

خطّ

یا نظام نوشتاری، ابزاری برای ثبت یک زبان به کمک نشانه های دیداری یا بساوایی

خط (ناحیۀ جغرافیایی) --> خلیج فارس

خطا --> اشتباه

خَطّاب بن حَسَن

اسماعیلی مستعلی طیبی در سنت اصلی یمن، شاعر و شخصیت سیاسی و فرهنگی و جنگجو(قرن6)

خطابه

یکی از اقسام صناعات خمس در منطق