جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خسوف --> کسوف و خسوف

خُسُویه --> زرین دشت

خشّاب، حسن بن موسی

مکنا به ابومحمد، راوی شیعی (قرن2و3)

خَشَبیّه

گروهی قائل به امامت محمد بن حنفیه

خِشت (1)

از قدیم ترین ساختمایه ها، ترکیبی خام یا حرارت دیده از خاک رس و آب و مواد چسبنده و استحکام بخش

خشت (2) --> نیزه

خِشت و کَمارَج

بخشی در شهرستان کازرون، در استان فارس

خشخاش

گونه ای گیاه که ماده تریاک از آن به دست می آید.

خشکبار --> آجیل

خشکبیجار

بخش و شهری در شهرستان رشت از استان گیلان

خُشَنی، محمد بن حارث

فقیه و شرح حال نگار مالکی (قرن4)

خشوع

اصطلاحی قرآنی، حدیثی و عرفانی

خشیت

گونه ای بیم همراه با آگاهی انسانی از عظمت و هیبت خداوند و نقصان خود و قصور بندگی اش در برابر او

خِصاء

اخته کردن آدمی یا حیوان که در فقه احکامی بر آن مترتب می شود.

خصّاف، احمد بن عمر

کنیه اش ابوبکر، محدث و فقیه حنفی (قرن3)