جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خسروپاشا قوجه

فرمانده، دریاسالار و صدراعظم عثمانی در دوره سلطان سلیم سوم، محمود دوم و عبدالمجید اول (قرن13)

خسرو پرویز

یا خسرو دوم، پسر هرمز چهارم و پادشاه سلسله ساسانیان که سرگذشت وی در روایتهای ایرانی و متنهای دوره اسلامی مشهور است.

خسرو خان گرجی

والی گرجستان و از سپهسالاران سلطان حسین صفوی (قرن11)

خسرو دهلوی --> امیرخسرو دهلوی

خسرو سلطان --> جهانگیر، نورالدین محمد

خسروشاه --> خسرو شهر

خسروشاهی، عبدالحمید بن عیسی

ملقب به شمس الدین، حکیم و فقیه شافعی (قرن6و7)

خسرو شهر

بخش و شهری در شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی

خسرو فیروز --> ملک الرحیم

خسروگرد --> سبزوار (2)

خسرو میرزا

پسر هفتم عباس میرزا نایب السلطنه (قرن 13)

خسرو و شیرین --> خمسه (2)

خسروی

آبادی مرزی در مغرب ایران، در استان کرمانشاه

خسروی سرخسی، ابوبکر محمد بن علی

شاعر (قرن4)

خسروی کرمانشاهی، محمدباقر میرزا

شاعر و نویسنده (قرن13)