جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خَزّاز، علی بن محمد

متکلم و محدث و فقیه شیعی (قرن4و5)

خُزاعه

از قبایل بزرگ ازدی یمن

خُزاعی،‌ احمد بن نصر

از بزرگان اهل حدیث (قرن 3)

خُزاعی، دِعبِل بن علی --> دِعبِل خزاعی

خزانة الحسنیه

کتابخانه سلطنتی مراکش واقع در شهر رباط که به سبب مجموعه نسخ خطی اش اهمیت دارد.

خزانه

محل نگهداری مسکوکات، جواهرات و اشیای گرانبها - درایران پیش از اسلام - در عثمانی

خزانه دار --> خزانه

خزانه عامره --> خزانه

خزر، دروازه --> باب الابواب؛دربند (1)

خزر، دریا

بزرگترین دریاچه کره زمین ، در شمال ایران - جغرافیای طبیعی - جغرافیای تاریخی - فعالیتهای اقتصادی - محیط زیست - نظام حقوقی

خزرج

یکی از دو قبیله اصلی عرب در مدینه که در تاریخ اسلام به همراه قبیله اوس ، انصار نامیده شدند.

خزرجی، ابوالحسن علی بن محمد

ادیب، شاعر و صوفی اندلسی (قرن7)

خزرجی، عبدالله بن محمد

ادیب اندلسی و آگاه به علم عروض (قرن7)

خزرجی، عمرو بن امری القیس

شاعر عصر جاهلی (قرن1)

خزرجی، موفق الدین

مورخ، ادیب، شاعر و نثر نویس یمنی (قرن9)