جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خُرّمدینان

عنوان گروهی از مخالفان عباسیان، به ویژه پس از کشته شدن ابومسلم خراسانی در سده دوم، در سرزمینهای غربی و شمال غربی ایران و مخصوصا آذربایجان (قرن3)

خرمشهر

شهرستان و شهری بندری در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران - واقعه آزادسازی خرمشهر

خُرَمِیّه --> خُرّمدینان

خَرنوب

نامی است که امروزه به گیاهی دارویی متعلق به خانواده ارغوان داده شده اما در قدیم، به چند گیاه از خانواده های مختلف اطلاق می شده است.

خَرْو --> نیشابور

خروار

یکی از واحدهای بزرگ محلی اندازه گیری وزن و سطح در کشورهای فارسی زبان

خروس

جنس نر پرنده ای پرورش یافته از راسته ماکیان سانان و خانواده ماکیانیان/قرقاول با جایگاهی ویژه در باورهای دینی و ایرانی

خروس جنگی

نام انجمنی از هنرمندان و شاعران نوگرا و نیز نام مجله ای در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی شمسی در تهران

خَروص

قبیله و خاندان حکومتگر عرب اباضی مذهب ازدی قحطانی در عُمان

خَروصی، عمربن خطاب

ازامامان اباضی عُمّان (قرن9)

خُرّه --> کوره

خُرّه کیانی

اصطلاحی در حکمت اشراق سهروردی با پیشینه ای در فرهنگ ایران باستان

خِرّیت بن راشد ناجی

از صحابه و از خوارج (قرن1)

خریطه --> نقشه جغرافیایی

خُرَیمی، ابویعقوب --> ابویعقوب خُرَیمی، اسحاق بن حسّان