جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خَرَقان

دهستان و قریه ای قدیمی در بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان

خرقانی، ابوالحسن علی بن احمد

عارف و صوفی نامدار(قرن4و5)

خرقه

لباس پیراهن مانند و جلو بسته ای که سالکان به نشانه ورود به طریقت از دست پیر می پوشیده اند و آداب و ادبیات خاص خود را داشته است.

خرقه شریف --> جلوس؛طوپقاپی سرای

خَرَقی، ابوبکرمحمد --> بهاءالدین خَرَقی

خِرَقی، عمر بن حسین

فقیه حنبلی بغدادی و مؤلف اثر فقهی مشهور المختصر (قرن3و4)

خرگرد

شهری قدیمی در نزدیکی بوشنج هرات که امروزه مرکز دهستان میان خواف از بخش مرکزی شهرستان خواف استان خراسان رضوی است.

خرگرد، مدرسه --> غیاثیه خرگرد، مدرسه

خرگوش

پستانداری از تیره خرگوشها

خرگوشی، ابوسعد عبدالملک بن محمد

مشهور به ابو سعد زاهد و ابوسعد واعظ، از علما و صوفیان (قرن 5)

خرم آباد (1)

شهرستان ، شهر و مرکز استان لرستان

خرم آباد (2)

شهری در بخش مرکزی شهرستان تنکابن،در استان مازندران

خرما

میوه مغذی درخت خرمای معمولی متعلق به خانواده خرما

خُرّمدره

شهرستان و شهری در استان زنجان

خرمدشت

بخش و شهری در جنوب شهرستان تاکستان در استان قزوین