جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن خازن، حسین بن علی

خطاط بغدادی (قرن5)

ابن خازن دینوری، احمد بن محمد

شاعر و خطاط بغدادی (قرن5و6)

ابن خاقان

ادیب و مورخ اهل اشبیلیه (قرن6)

ابن خاقان، خاندان

نام چند دبیر و وزیر در دوره عباسیان (قرن3و4): - یحیی بن خاقان، رئیس دیوان مظالم - عبیدالله بن یحیی، وزیر - محمد بن عبیدالله، وزیر - عبدالله بن محمد، دبیر

ابن خالویه، حسین بن احمد

ادیب، لغوی و نحوی ایرانی تبار عرب (قرن4)

ابن خراسانی، محمد بن محمد

شاعر، عروضی، نحوی و کاتب بغدادی (قرن12)

ابن خرّاط، عبدالحق بن عبدالرحمان

فقیه مالکی اشبیلی (قرن6)

ابن خُرَّدادبِه، عبیدالله بن عبدالله

مورخ و جغرافیدان مشهور ایرانی (قرن3)

ابن خُرَّم، حسین بن ادریس

محدث و مورخ هراتی (قرن3و4)

ابن خَروف، علی بن محمد

لغوی و نحوی اندلسی (قرن6و7)

ابن خُزیمه، محمد بن اسحاق

محدث و فقیه نیشابوری (قرن4)

ابن خشّاب، عبدالله بن احمد

نحوی، محدث، شاعر و مفسر بغدادی (قرن5و6)

ابن خشّاب، عیسی بن عمر

فقیه شافعی مصری (قرن7و8)

ابن خَصیب، ابوبکر حسن

اخترشناس ایرانی الاصل دوره برمکیان (قرن2)

ابن خطّاب --> خَطّابی، ابو سلیمان حمد بن محمد