جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خراسان

ناحیه ای تاریخی منطبق بر قسمتهایی از مشرق ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و نیز نام استانی در ایران که از 1383ش. به سه استان(خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی) تقسیم شده است.

خراسانی (سبک شعر) --> سبک/ سبک شناسی

خراسانی (سبک معماری) --> معماری

خراسانی، آخوند ملا محمد کاظم

از مراجع تقلید و اصولیان برجسته امامی، مؤلف اثر مهم کفایة الاصول، و از حامیان اصلی نهضت مشروطه ایران (قرن13و14)

خراسانی، میرزا محمد مهدی

عالم دینی، متبحر در فقه و فلسفه (قرن12و13)

خراسانیان

از خاندانهای حکومتگر در شهر تونس (قرن5و6)

خراش بن ابراهیم کوفی

از راویان امامی (قرن2)

خُرافات

جمع خرافه و در عربی به معنای سخن دروغ اما با نمک (مستملح) آمده است.

خِرامه --> کربال

خَرانَق

بخش و مرکز بخشی در شهرستان اردکان

خَرانه

قصری از دوره امویان در اردن

خرائطی، ابوبکر

محدث و ادیب(قرن4)

خِرْبَة البَیْضاء

ویرانه های کاخی از سده های نخست اسلامی در سوریه

خِربَة المَفْجَر

ویرانه های قصری اموی در غرب اردن

خِربَة المِنیه

ویرانه های کاخی منسوب به امویان در فلسطین اشغالی