جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ختک --> خَطَک

خُتَل --> خُتّلان

خُتّلان

سرزمینی در ساحل راست علیای آمودریا/ جیحون که اکنون در جمهوری تاجیکستان قرار دارد.

خَتلانی، اسکندر

شاعرو روزنامه نگار معاصر تاجیک

خُتّلانی، خواجه اسحاق

صوفی جنجال برانگیز طریقت کبرویه (قرن8و9)

ختّلی، ابوالفضل محمد بن حسن

از صوفیان ماوراءالنهر و مرشد علی بن عثمان هجویری (قرن4و5)

ختم، مجلس --> ترحیم، مجلس

خَتم قرآن

قرائت قرآن از ابتدا تا انتها با آدابی خاص

ختم نبوت --> خاتمیت

ختمیّه --> میرغنیّه

خُتن

ناحیه و شهری کهن در ترکستان چین 1- ناحیه ختن 2- شهر ختن

ختنه

سنتی دیرین در ادیان الهی که در شریعت اسلام پذیرفته شده است. - مباحث فقهی - ابعاد فرهنگی-اجتماعی - ختنه زنان

ختنی، زبان --> سَکایی، زبان

خَثعَم

قبیله بزرگ عرب که با بجیله، دو تیره قبیله انمارند.

خَثعمی اشنانی، ابوجعفر محمد بن حسین

محدث کوفی (قرن3و4)