جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خبّازی، عمر بن محمد

فقیه و اصولی حنفی (قرن7)

خبائث --> طیّبات (1)

خَبَث --> طهارت

خبر

اصطلاحی در دانش حدیث و تاریخ

خبر (در بلاغت) --> انشاء

خبرگزاری

نهادی برای تأمین خبر رسانه های عمومی اعم از نشریات و رادیو و تلویزیون 1)ایران 2)آسیای مرکزی و قفقاز 3)ترکیه 4) شبه قاره هند و شرق آسیا 5) جهان عرب 6) افریقای مسلمان غیرعرب

خبر واحد

اصطلاحی در علوم حدیث و فقه و کلام، ناظر به روایت حاوی امری دینی که با توجه به شمار راویان آن، به مرتبه تواتر نرسیده و به خودی خود علم آفرین نیست.

خُبْز اَرُزّی

لقب ابوالقاسم نصر بن احمد بن نصر بن مأمون، شاعر نامبردار بصری(قرن4)

خبوشان --> قوچان

خُبیب بن عَدی

از اصحاب رسول خدا (ص) و از نخستین شهدای صدر اسلام(قرن1)

الخبیر

از اسمای حسنای الهی

خبیص --> شهداد

خِتان --> ختنه

ختای --> چین، مسلمانان

ختایی

از نقوش تزیینی گل و بته که معمولا همراه اسلیمی می آید.