جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خانات تالش

خاندانی حکومتگر در لنکران از 1160تا 1339 (قرن 12-14)

خانات چَغتای

بازماندگان چغتای که در قلمرو او بر قسمتی از ماوراءالنهر امارت کردند(قرن7)

خانات خوقند

از خان نشینان ازبک در فرغانه و مشرق ماوراءالنهر (قرن12-13)

خانات خیوه

از خان نشینان ازبک در ماوراء النهر و خوارزم (قرن10-14)

خانات قازان

خانات منشعب شده از اردوی زرین (قرن9)

خانات قاسم --> خانات قازان

خانات کریمه

خاندان تاتار تبار حاکم بر کریمه (قرن9تا12)

خان احمد گیلانی

آخرین امیر خاندان کیاییان،از فرمانروایان گیلان در زمان صفویان (قرن10 و11)

خان السلطان

کاروان سرایی در فلسطین از دوره مملوکان برجی مصر (قرن 8)

خان الوزیر --> بازار؛حلب

خانان ترکستان --> ایلک خانیان

خانبالق/ خانبالیغ --> چین، مسلمانان

خان جهان لودی

سردار جهانگیر بابری (قرن11)

خانِ جهان مقبول

وزیر فیروز شاه تغلقی (قرن8)

خانجیچ، محمد

از علمای اسلامی [بوسنیایی] در دوره معاصر (قرن14)