جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن حنبلی،‌ ناصح الدین عبدالرحمان بن نجم

فقیه حنبلی دمشقی (قرن7)

ابن حنبلی، عبدالوهاب بن عبدالواحد

فقیه و مفسر حنبلی ایرانی تبار (قرن6)

ابن حنبلی، محمد بن ابراهیم

مورخ، لغت شناس، شاعر و فقیه حنفی مذهب حلبی (قرن10)

ابن حنزابه --> ابن فرات

ابن فرات

ابن حنفیّه --> محمد بن حنفیّه

ابن حَوّاس، علی بن نعمة

از حاکمان سیسیل (قرن5)

ابن حورانی، عثمان بن احمد

واعظ شافعی دمشقی (قرن11و12)

ابن حوشب --> منصور الیمن

ابن حوقل، محمد بن علی

سیاح و جغرافیدان عرب (قرن4)

ابن حیّان، حیان بن خلف

مورخ اندلسی (قرن5)

ابن حَیّوس، محمد بن سلطان

شاعر مدیحه سرای شامی (قرن5)

ابن حیون، عبدالعزیز بن محمد

از امامان فاطمی و قاضی القضاة شام و مغرب قیروانی ( قرن4)

ابن خاتِمه، احمد بن علی

ادیب، شاعر، مورخ، پزشک و نحوی اندلسی (قرن8)

ابن خاتون

عنوان افرادی از خاندانی از شیعیان لبنان (قرن10و11): - شمس الدین محمد بن علی - ابوالعباس جمال الدین احمد بن شمس الدین محمد - نعمت الله علی بن احمد - عبداللطیف بن نعمت الله - احمد بن نعمت الله - محمد بن احمد بن نعمت الله - شمس الدین محمد بن سدید الدین علی

ابن خازم --> عبدالله بن خازم سُّلمی