جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خازِر

نام جنگ میان ابراهیم بن مالک اشتر نخعی و عبید الله بن زیاد که در کنار خازِر یا خازَر(شاخابه راست رودخانه زاب) در گرفت (قرن1)

خازم بن خُزَیمه

سردار عرب و والی عباسیان در زمان سفاح و منصور (قرن2)

خازن، ابوجعفر محمد --> ابوجعفر خازن

خازن، علی بن محمد

مفسر، فقیه، محدث و صوفی(قرن7و8)

خازنی، عبدالرحمان

منجم و متخصص علم الحیل(قرن4و5) - زندگی - آثار و دستاوردهای نجومی -دستاوردهای خازنی در دانش مکانیک

خاش

شهرستان و شهری در استان سیستان و بلوچستان

خاصّ

(مونث آن خاصه)، شخصی، خصوصی، متعلق به حکومت یا حاکم

خاص بک

لقب دو تن از سرداران سلجوقیان عراق (قرن6)

خاصّکیّه --> خاصّه و عامّه

خاصه (1) --> کلیات خمس

خاصه (2) --> خاصّ

خاصّه و عامّه

زوج اصطلاحی رایج در منابع اسلامی که در نوعی تقسیم بندی مردم به دو گروه برگزیدگان و افراد ممتاز و فرادست در برابر توده مردم و افراد عادی و فرودست، با محتواهای متفاوت به کار رفته است.

خاقان

( معرب قاغان) عنوانی برای رؤسای قبایل و حکمرانان در آسیای مرکزی

خاقانی، آل

خاندان علمی شیعی در عراق و ایران (قرن 12-15)

خاقانی، محمد بیگ

از شعرای دیوانی عثمانی (قرن10و11)