جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خاتونی، ابوطاهر

شاعر فارسی سرای و دبیر دیوان سلجوقیان (قرن5و6)

خادم

فردی که در قصر خلفا و پادشاهان یا در منزل اشراف و بزرگان و مردم عادی، به انجام کارهای شخصی آنان، اشتغال داشت.

خادم الحرمین

از القاب رسمی برخی از سلاطین مملوک مصر و نیز پادشاهان عثمانی به معنای خدمتگزار و نگهبان دو شهر مکه و مدینه

خادم سلیمان پاشا --> سلیمان پاشا خادم

خادمی ، حسین

فقیه امامی(قرن14)

خاران --> بلوچ و بلوچستان

خارپشت

امروزه نام پستاندارانی کوچک و خاردار از خانواده خارپشتان که در منابع قدیم در برگیرنده دو خانواده از پستانداران یعنی خارپشتان و تشیها، و یک خانواده از ماهیها به نام خارپشت ماهیان بوده است.

خارج/ خارگ --> خارک

خارجة بن حُذافة

از شجاعان عرب و از مسلمانان صدر اسلام (قرن1)

خارجة بن زید

یکی از هفت فقیه نامدار مدینه (فقهای سبعه)، از تابعین (قرن1)

خارجه/ خارگه --> واحات الخارجه

خارشُتر --> ترنجبین

خارصینی --> آهنِ چینی

خارطوم --> خَرطوم

خارک

جزیره ای در خلیج فارس و بخش و شهر بندری در شهرستان بوشهر، استان بوشهر