جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خابران --> خاوران (خابران)

خابطیه/ حابطیه --> احمد بن خابط

خابور

ناحیه ای باستانی در شمال سوریه و نام دو رودخانه در شمال بین النهرین

خاتم (1)

شهرستانی در جنوب استان یزد به مرکزیت شهر هرات

خاتم (2)

علامت خاص شاهان، خلفا، صاحب منصبان، علما و گاه مردم عادی بر مکتوباتشان

خاتم الاولیاء --> ولایت (1)

خاتم النبیین --> خاتمیت

خاتم کاری

از هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران، تزئین سطوح اشیای چوبی با ترکیبی از چند ضلعیهای منظم چوبی، استخوانی و فلزی

خاتمیت

مفهومی کلامی و از آموزه های مشترک همه مسلمانان به معنای پایان یافتن نبوت به حضرت محمد (ص) - در قرآن و حدیث - در کلام و فلسفه و عرفان - خاتمیت در ادیان دیگر

خاتون

عنوان ملکه و خویشاوند زن در میان اشراف، زن ازدواج کرده و بانوی بلند مرتبه

خاتون، آل

خاندانی از عالمان شیعی جبل عامل لبنان (قرن11)

خاتون آبادی، خاندان

از خاندانهای علمی مشهور و پر نفوذ در اصفهان و سپس تهران که منصب رسمی امامت جمعه در این دو شهر را داشتند.

خاتون آبادی، میر محمد باقر

عالم امامی اواخر دوره صفوی (قرن11و12)

خاتون آبادی، میر محمد حسین

فقیه و مؤلف مشهور امامی (قرن12)

خاتون آبادی، میرمحمد صالح

فقیه، محدث و عالم امامی(قرن11)