جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حیدر شهابی --> شهابی، خاندان

حیدرعلی خان بهادر

حاکم مستقل ایالت میسور در جنوب هند، و مبارز ضد استعمار (قرن12)

حیدر قلی خان --> سردار کابلی، حیدر قلی خان

حیدر مَلِک

دولتمرد، مورخ و معمار کشمیری معاصر اکبر و جهانگیر بابری (قرن10و11)

حیدر میرزا

فرزند سوم شاه طهماسب اول (قرن10)

حیدر میرزا دوغلات --> دوغلات

حیدره، علی بن سلیمان تمیمی

ادیب، شاعر، نحوی و فقیه یمنی (قرن6)

حیدری، بلند

از پیشگامان شعر آزاد عرب (قرن14)

حیدریان، علی محمد

نقاش ایرانی (قرن14)

حیدری - نعمتی

نام دو دسته رقیب که در عهد صفوی و قاجار در بیشتر شهرهای ایران منازعات مستمر و شدید داشتند.

حیدریّه

دو فرقه از قلندریه، یکی منسوب به قطب الدین حیدر زاوه ای(قرن 7)، و دیگری منسوب به میرقطب الدین حیدر تونی( قرن 9)

حیرت

اصطلاحی در عرفان اسلامی به معنای حالت عجز و ناتوانی از ادراک حصولی-معرفتی حقیقت که ممکن است خود حاصل ادراک حضوری-وجودی آن باشد.

حیرت، ابوالحسن میرزا --> شیخ الرئیس قاجار، ابوالحسن میرزا

حیرت بخارایی، محمد صدیق

شاعر تاجیک (قرن14)

حیره

شهر باستانی در عراق، که در نزدیکی شهر باستانی بابل و شهر کوفه در جنوب آن تأسیس شد. 1- جغرافیا و تاریخ 2- اوضاع فرهنگی و اجتماعی