جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حوض سلطان

دریاچه ای فصلی در استان قم

حوض کوثر --> حَوض (1)

حَوفی

نوعی شعر عامیانه مختص الجزایر

حوفی، ابوالحسن علی بن ابراهیم

نحوی و مفسر(قرن4و5)

حَوقَلَه/ حَولَقَه

لاحول ولاقوه الابالله گفتن

حُولَه

دشت و دریاچه ای در استان صفد در شمال فلسطین

حَوّی، سعید

مفسر قرآن و از رهبران اخوان المسلمین در سوریه (قرن14و15)

حُوَیدرَه --> حادِرَه

حویزه --> هویزه

حویزی، خاندان

خاندانی از عالمان و حاکمان مشعشعی حویزه/هویزه در دوره صفوی(قرن11)

حُوَیْزی، شُبَّر بن محمد

فقیه و محدث امامی (قرن12)

حُویزی، عبدالحسین

معروف به خیاط، شاعر و ادیب شیعی (قرن13و14)

حویزی، عبدعلی بن جمعه

محدث و مفسر امامی (قرن11)

حُوَیطات

قبیله ای بزرگ در کشور های عربستان سعودی، مصر، اردن هاشمی و فلسطین، دارای سه شعبه بزرگ به نامهای حویطات التهمه، ابن جازی و علاوین

الحیّ

از اسمای الهی