جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حوت

از صورتهای فلکی منطقة البروج و دوازدهمین برج از بروج دوازده گانه

حوت جنوبی

از صورتهای فلکی نیمکره جنوبی آسمان

حور/حوری

تعبیری قرآنی در وصف دوشیزگان بهشتی

حَوران

ناحیه ای در سوریه

حورانی، آلبرت

نویسنده و پژوهشگر مسایل خاورمیانه (قرن14)

حورانی، اکرم

سیاستمدار سوری و از اعضای حزب بعث (قرن14)

حورانی، جرج فضلو

شرق شناس لبنانی الاصل امریکایی (قرن14)

حورَه

شهری در حضرموت

حوریب --> طور

حوزه علمیه

عنوانی متأخر برای سازمانها، نهادها، و مراکز آموزش نظام مند علوم دینی در میان شیعه امامیه - کلیات - قم- از آغاز تا سده چهارم - قم - عصر صفوی تا قاجار - قم - دوره معاصر - ری - بغداد - نجف - سیر تاریخی و دستاوردهای فقهی و اصولی - نجف - دانشهای دیگر، اقداما

حَوْزی، خمیس بن علی

محدّث و عالم (قرن5و6)

حَوشَبی

جمع آن حواشب، قبیله و سلطان نشینی در جنوب غربی جزیرة العرب

حَوض (1)

از مواقف قیامت که پیامبر اکرم به روز رستاخیز،از مومنان امت خویش در کنار آن دیدار می کند.

حَوض (2)

آبگیری طبیعی در جنوب شرقی موریتانی،در زاویه آبگیر های سنگال و نیجر

حوض/ حوضخانه

آبگیری مصنوعی و گاه طبیعی، مسقف یا روباز، کاربردی یا تزیینی در جاهای گوناگون