جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن حمّاد، ابوعبدالله محمد

قاضی، فقیه و مورخ بربر (قرن7)

ابن حمّاد، اسماعیل

قاضی و فقیه حنفی کوفی (قرن3)

ابن حمامه --> بلال بن رباح

ابن حمدون

خاندانی از ندمای خلفا (قرن3)

ابن حمدون، ابوالمعالی محمد بن حسن --> ابن دُرَید ازدی ، محمد بن حسن

ابن حَمْدیس، عبدالجبار بن ابی بکر

شاعر عرب (قرن6)

ابن حمزه، عبدالله بن حمزه

فقیه امامی ایرانی (قرن6)

ابن حَمْشاد، علی بن محمد

محدث و مفسر نیشابوری (قرن4)

ابن حِمصی، عمر بن موسی

فقیه و قاضی شافعی حمصی (قرن8و9)

ابن حَمُّویه، عبدالله بن عمر

مورخ دمشقی (قرن6و7)

ابن حُمید، عبدالله بن علی

مفتی حنبلیان مکه (قرن13و14)

ابن حَنّاط، محمد بن سلیمان

شاعر و کاتب اندلسی (قرن5)

ابن حنائی، حسن بن علی --> قنالی زاده، حسن چلبی

ابن حنائی، علی بن امرالله --> قنالی زاده، علاءالدین علی چلبی

ابن حنبل --> احمد بن حنبل