جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حُمَیْد بن زیاد

فقیه و محدث امامی (قرن3و4)

حُمَیْد بن قَحطبه

سردار و والی دوره عباسیان (قرن2)

حمید قلندر

صوفی و شاعر فارسی گوی شبه قاره (قرن8)

حمید کشمیری

نویسنده و یزرگ ترین حماسه سرای کشمیر (قرن13)

حمیده بربریه

مادر امام کاظم(ع)

حمیده بنت نعمان --> حارث بن خالد مخزومی

حمیده رُویدشتی

بانوی فاضل و پرهیز کار اصفهانی،آگاه به علم حدیث و رجال(قرن11)

حمیدی، حمیدالدین عمر بن محمود --> حمید الدین بلخی

حُمَیْدی، عبدالله بن زبیر

محدث و فقیه مشهور(قرن2و3)

حُمَیْدی، عبدالواحد بن احمد

فقیه مالکی و قاضی مغربی (قرن10)

حُمیدی، محمد بن فتوح

حافظ، محدث، ادیب و مورخ اندلسی (قرن5)

حمیدی شیرازی، مهدی

شاعر و محقق و منتقد معاصر (قرن14و15)

حِمیَر

نام قبیله بزرگ و کهن عرب قحطانی و نام دولتی در یمن

حمیرا --> عایشه بنت ابی بکر

حمیری، ابن عبدالمنعم --> الروض المِعطار