جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حمله خوانی --> نقّالی

حَمّودة بن محمد بن عبدالعزیز

مورخ، ادیب، شاعر و دولتمرد تونسی (قرن12)

حموده پاشا، مسجد و مقبره

مسجد و مقبره ای در شهر تونس (قرن11)

حَمّودیان

از خاندانهای حکومتگر اندلس (قرن5)

حَموله

نام گروههایی از مردم ساکن بعضی از بخشهای خاورمیانه عربی که خود را از نیای مشترکی می دانند که حدود پنج تا هفت نسل پیش از آنها می زیسته است.

حموی، سعدالدین --> سعدالدین حَمَوی

حموی، سید محمد --> علوان بن عطیه حموی

حَمّویة بن علی

از امرای سامانیان و سپهسالار خراسان (قرن3و4)

حمیّت --> جاهلیت

الحمید

از اسماء الحسنی

حمید الدین بلخی

مؤلف مقامات حمیدی (قرن6)

حمیدالدین کرمانی --> کرمانی، حمیدالدین

حمیدالدین ناگوری --> ناگوری، حمیدالدین صوفی سعیدی

حمید اوغوللری

امیر نشین ترکمن، در اواخر قرن هفتم در اسپارته، بوردور، و اگردیر (قرن7)

حُمید بن ثور هلالی

از شعرای مخضرم (قرن1)