جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حمزه میرزا

دومین پسر و ولیعهد سلطان محمد خدابنده صفوی (قرن10)

حمزه میرزا حشمت الدوله

شاهزاده قاجار، پسر عباس میرزا (قرن13)

حمزه نامه

یکی از حماسه های عامیانه منثور فارسی در شرح احوال امیر حمزه و جنگهای او

حُمْس

از رسوم عرب جاهلی در زیارت خانه خدا

حِمص

استان و شهری در سوریه

حمص، جنگ

نبردی میان ممالیک مصر و لشکریان مغول در سال 680، نزدیک حمص (قرن7)

حمصی، عبدالصمد بن سعید

محدّث و قاضی (قرن3و4)

حمّصی رازی، سدیدالدین --> سدیدالدین حمّصی

حَمض، وادی

از وادیهای (رود) فصلی در عربستان سعودی

حَمْکا

اندیشمند، نویسنده، مفسر و رهبر اسلامی اندونزیایی (قرن13و14)

حَمَل

در فارسی بره، از صورتهای فلکی منطقة البروج و نخستین برج از بروج دوازده گانه

حَمْل (1) --> قضیه

حمل (2) --> تلقیح؛بارداری و باروری

حمل و نقل

جا به جا کردن انسانها و اشیا به روشهای گوناگون

حمله حیدری

نام منظومه هایی در بیان زندگانی پیامبر (ص) و خاصه نبردهای علی (ع)، سروده شده از اواخر قرن 9 تا اوایل قرن 14