جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حمد، سوره

نخستین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

حمدالله آماسی

از استادان هفت گانه خوشنویس ترک و از واضعان قواعد خط نسخ (قرن9و10)

حمدالله مستوفی

مورخ، جغرافیانویس و شاعر (قرن 8)

حمدان، جمال

جغرافیدان و محقق و متکفر مصری (قرن14و15)

حَمدان قرمط

شهرت حمدان بن اشعث، رهبر و بنیان گذار جنبش قرمطیان در کوفه (قرن3)

حمدانیان

از خاندانهای شیعی حکومتگر در موصل و حلب (قرن3و4) - روابط خارجی

حمد بن محمد خطّابی --> خَطّابی، ابو سلیمان حمد بن محمد

حَمْدون قَصّار

پیر ملامتیه نیشابور (قرن3)

حَمدی، حَمدالله

صوفی و شاعر ترک (قرن9و10)

حمدی پاچه چی

دولتمردی از خانواده باچه جی وابسته به عشیره عبده از عشایر شمر(قرن14)

حمراء الاسد

نام یکی از غزوات رسول اکرم و جایی نزدیک مدینه

حُمران بن اعین

محدث امامی (قرن2)

حُمره مشرقیه/ حُمره مغربیه --> وقت

حمرین، جبل --> بارمّا

حمزاوی، محمود بن محمد نسیب

فقیه، مفسر و عالم حنفی (قرن13)