جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن حداد، عبیدالله بن حسن

محدث ایرانی اهل سنت (قرن5و6)

ابن حَدّاد، محمد بن احمد

شاعر اندلسی (قرن5)

ابن حداد، محمد بن احمد

فقیه و قاضی شافعی مصری (قرن3و4)

ابن حِرزِهِم، علی بن اسماعیل

فقیه و صوفی مراکشی (قرن6)

ابن حریری، ابوبکر بن علی

فقیه و قاضی شافعی دمشقی (قرن8و9)

ابن حزم

خاندانی از بزرگان، سیاستمداران و اندیشمندان اندلسی(قرن4و5) 1) ابوعمر 2) ابوبکر 3) ابورافع 4) ابوالمغیره

ابن حزم، علی بن احمد

فقیه، محدث، حافظ، متکلم و فیلسوف اندلسی (قرن4و5)

ابن حُسام خوسفی

شاعر شیعی ایرانی (قرن9)

ابن حَسدای، ابوالفضل

وزیر، کاتب و شاعر اندلسی (قرن5)

ابن حسن نُباهی --> نُباهی، علی بن عبدالله

ابن حسنون، عبدالله بن حسین

قاری و لغوی عراقی (قرن4)

ابن حصین، عبدالعزیز بن عبدالله

فقیه و قاضی حنبلی نجدی (قرن12و13)

ابن حضرمی، عبدالله

از عمال معاویه (قرن1)

ابن حَفْصون، عمر

سردار شورشی اندلسی علیه امویان (قرن2و3)

ابن حَکَم، عاشر بن محمد

قاضی و مفتی مالکی اندلسی (قرن5و6)