جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حکیم، مسجد

از مساجد اواخر دوره صفوی در منطقه قدیمی باب الدشت اصفهان (قرن11)

حکیم الممالک، میرزا علینقی

لقب میرزا علینقی از رجال معروف دوره ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

حکیم باشی

عنوان طبیب مخصوص سلطان و رئیس همه پزشکان کشور در دوره صفویه، قاجار و عثمانی

حُکَیم بن جبله

از یاران علی (ع)

حکیم تِرمِذی --> تِرمِذی، ابوعبدالله محمد بن علی

حکیم شیرازی، محمود

متخلص به حکیم، شاعر و خوشنویس (قرن13)

حکیم مؤمن

شهرت محمد مؤمن بن محمد زمان حسینی تنکابنی دیلمی، پزشک و دارو شناس دوره صفوی، مؤلف کتاب معروف تحفة المؤمنین (قرن11)

حکیمی، ابراهیم

ملقب به حکیم الملک، از دولتمردان دوره قاجار و پهلوی (قرن14)

حکیمی، محمد رضا

معروف به ابوالمله، از علمای مبارز مشروطه خواه (قرن13و14)

حلاّج

کسی که الیاف پشم یا پنبه را از هم باز و زواید را از آنها جدا میکند.

حلاج، حسین بن منصور

صوفی مشهور سده سوم و چهارم

حلال --> احکام خمسه

حلب

از مهمترین شهرهای منطقه شامات، دارای پیشینه و جایگاه مهم سیاسی و آثار فرهنگی تمدنی در دوره اسلامی، امروزه دومین شهر مهم سوریه و نیز نام استانی در این کشور . 1 - جغرافیا و تاریخ حلب 2 - هنر و معماری حلب 3 - جامع حلب 4-قلعه حلب

حلب، قلعه

از عظیم ترین قلعه های سوریه

حَلَبْچه

شهری در استان سلیمانیه عراق که در جنگ عراق با ایران، توسط دولت عراق بمباران شیمیایی شد .