جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الحَکَم

از اسماء الحسنی

حکم(1)

اصطلاحی مهم در فقه، اصول و حقوق با معانی گوناگون

حُکم (2)

از اصطلاحات منطق و فلسفه

حَکَم/ حکمیت --> داور/ داوری

حِکَمُ العطائیه --> ابن عطاءالله اسکندری، احمد بن محمد

حَکَم بن ابی العاص

عموی عثمان بن عفان، پدر مروان خلیفه اموی و از دشمنان سرسخت پیامبر(ص)(قرن1)

حکم بن عبدالرحمان

ملقب به المستنصر بالله، نهمین خلیفه اموی در اندلس (قرن4)

حکم بن عَبْدَل

شاعر هجوگوی اموی (قرن1)

حکم بن عُکّاشه

از ماجراجویان اندلسی (قرن5)

حکم بن هشام

سومین خلیفه اموی اندلس، معروف به ربضی و مکنا به ابوالعاص (قرن2و3)

حکمت

مفهومی بسیار مهم در فرهنگهای گوناگون،با بار معنایی غنی فلسفی و دینی، اجمالأ حاکی از علم با ارزشی که همراه با عمل است. 1) کلیات 2) در قرآن وحدیث 3) در فلسفه اسلامی 4) در تصوف و عرفان اسلامی

حکمت، رضا

ملقب به "سردار فاخر"و "فاخر السلطنه"، نماینده و رئیس مجلس شورای ملی در چندین دوره متناوب (قرن14)

حکمت، روزنامه

نخستین نشریه فارسی زبان در مصر

حکمت، علی اصغر

از رجال سیاسی، فرهنگی و ادبی دوره پهلوی و نخستین رییس دانشگاه در ایران (قرن14)

حکمة الاشراق

مهم ترین اثر شیخ شهاب الدین سهروردی و منبع اصلی حکمت اشراق