جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حقوق کودک

مبحثی مهم شامل حقوق کودکان بر پایه آموزه های دینی و قوانین ملی و بین المللی - کلیات - حقوق کودک در اسلام - حقوق کودک در مقررات بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک - مفاد کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهای اسلامی

حقوق مالکیت فکری

اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی، فرهنگی و صنعتی.

حقوق محیط زیست --> محیط زیست

حقوق مدنی --> حقوق

حقوق مسئولیت مدنی --> مسئولیت مدنی

حقوق و علوم سیاسی، مدرسه --> دانشگاه تهران

حقیقت (در ادبیات) --> مجاز (1)

حقیقت، انجمن

شاخه ای از انجمن ایالتی آذربایجان

حقیقت شرعیه

اصطلاحی در اصول فقه، به معنای واژه وضع (حقیقت) شده در زمان پیامبر اسلام برای معنایی شرعی

حقیقت متشرعه/متشرعیه --> حقیقت شرعیه

حقیقت محمدیه

اصطلاحی درعرفان ابن عربی، به معنای تعین اول از ذات الهی که همان اسم اعظم و جامع اسماء حسنای حق است.

حقیقت و مجاز --> مجاز (2)

حکارِی --> هکّاری

حکاکی

خراشیدن و تراشیدن سطوح مختلف سنگی،فلزی،شیشه ای و غیره برای نقش اندازی روی آنها

حکایت

نام نوعی داستان در زبانهای مختلف، با تفاوتهایی در کاربرد این واژه در این زبانها. این مقاله مشتمل است بر حکایت: 1)در ادبیات فارسی 2) در ادبیات عرب 3) در ادبیات ترکی