جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حق حبس

اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای حق خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش

حق شُفعه --> شُفْعه

حق فرزندان

از آموزه های اخلاقی و دینی در سنت اسلامی

حق کسب و پیشه --> سرقفلی

حق نشر --> حقوق مالکیت فکری

حق والدین

از آموزه های اخلاقی و دینی در سنت اسلامی

حَقّ و حقیقت

دو مفهوم و اصطلاح در فلسفه و عرفان اسلامی - در فلسفه - در عرفان اسلامی

حق وردیف، عبدالرحیم بیگ

نمایشنامه نویس ، داستان نویس و مترجم معاصر ترک آذری

حقوق

از مهمترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می پردازد. - کلیات - حقوق بین الملل - حقوق خصوصی ( مدنی - تجارت ) - حقوق عمومی - حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق اساسی --> قانون اساسی؛حقوق

حقوق اقلیتها

مراد از اقلیتهای دینی، مجموع افرادی هستند که پیرو دینی جز ادیان مورد قبول اکثریت جامعه اند و مراد از حقوق مجموعه حقوق و تکالیف اقلیتهای دینی در منابع اسلامی و حقوق موضوعه است. - حقوق اقلیتهای دینی در منابع اسلامی - حقوق اقلیتهای دینی در قوانین ایران - حقو

حقوق بشر --> [ ضمیمۀ دانشنامه ]

حقوق مسلم و اساسی که هر فرد به صرف انسان بودن از آن برخوردار است.

حقوق حیوانات --> حیوان

حقوق خانواده

شاخه‌ای از حقوق مدنی که به مقررات و قواعد شکل گیری، تداوم و انحلال خانواده می پردازد.

حقوق زن

مبحثی مهم با گستره وسیع شامل حقوق خصوصی و عمومی زنان