جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن حاجب، جمال الدین عثمان بن عمر

نحوی و فقیه اصولی مالکی مذهب مصری (قرن6و7)

ابن حاجب، عمر بن محمد

محدث و مورخ دمشقی، اهل سنت (قرن7)

ابن حامد، حسن بن حامد

فقیه، مؤلف و مدرس و امام حنابله بغدادی (قرن4)

ابن حائک همدانی

ادیب، مورخ، ریاضیدان، فیلسوف، منجم و نسب شناس یمنی (قرن3و4)

ابن حبّان، ابوبکر محمد بن حبّان

محدث شافعی بُستی (قرن3و4)

ابن حبان، ابومحمد عبدالله بن محمد --> ابوالشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد

ابن حبحاب --> عبیدالله بن حبحاب

ابن حبیب، ابوجعفر --> محمد بن حبیب

ابن حبیب، حسن بن عمر

عالم و فقیه دمشقی و مؤلف چندین اثر تاریخی (قرن8)

ابن حبیب سلمی، عبدالملک بن حبیب

فقیه و عالم لغت اندلسی (قرن2و3)

ابن حُبَیش، عبدالرحمان بن محمد

محدث، نحوی، ادیب و مورخ اسپانیایی (قرن6)

ابن حجاج، حسین بن احمد

کاتب، ادیب و شاعر شیعی دوره آل بویه (قرن4)

ابن حَجر عَسقلانی

تاریخدان، قاضی و محدث مصری (قرن8و9)

ابن حَجر هَیتَمی

فقیه و مفتی شافعی اهل حجاز (قرن10)

ابن حِجِه، ابوبکر بن علی

ادیب و شاعر دوره ممالیک اهل حماة (قرن8و9)