جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسین میرزا بایقرا

آخرین سلطان قدرتمند سلسله تیموری (قرن9و10)

حسین نظام شاه --> نظام شاهیان

حسین هزارفن

دانشمند دانشنامه‌نگار عثمانی (قرن11)

حسینی

از ادوار دوازده گانه موسیقی کهن جهان اسلام، نام گوشه ای در موسیقی دستگاهی ایران و از مدهای متداول در بسیاری از سرزمینهای اسلامی

حسینی، حاج امین

مفتی فلسطین و از رهبران مبارز با استعمار انگلیس و سلطه صهیونیسم (قرن13و14)

حسینی، سید حسن

شاعرو محقق معاصر (قرن14)

حسینی، عارف حسین

از روحانیون شیعی پاکستان و رهبر نهضت جعفریه (قرن14)

حسینی، عبدالقادر

فرمانده نظامی و مبارز فلسطینی در سالهای سلطه انگلیس بر فلسطین و مقارن با اشغال صهیونیستی آن(قرن14)

حسینیان

خاندان حکومتگر ترک در تونس (قرن12-14)

حسینی تفرشی --> تفرشی، مصطفی بن حسین

حسینی حائری، عزالدین حسین بن مساعد

عالم، محدث و نسب شناس شیعی (قرن9و10)

حسینی دالان

امام‌بارا (امام‌باره) و زیارتگاه شیعیان در شهر قدیمی داکا در بنگلادش

حسینی سادات --> امیر حسینی هروی

حسینی سنبهلی

"میرحسین دوست"، مؤلف، تذکره نویس و شاعر فارسی گوی شبه قاره (قرن12)

حسینی قزوینی، خاندان

خاندانی شیعی مشهور به علم و فقاهت، از فرزندان محمد فصیح بن میر اولیاء (قرن 11-13)