جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسین رحمی گورپینار

داستان نویس ترک در اواخر عهد عثمانی(قرن13و14)

حسین زاده، علی بیگ

پزشک، روزنامه نگار، از مؤسسان جمعیت اتحاد و ترقی و از نظریه پردازان پان ترکیسم (قرن14)

حسین شاه لَنگاه --> لنگائیان

حسین شاهیان

سلسله ای مسلمان و مستقل در بنگال از 899 تا 939 (قرن9و10)

حسین صفوی

آخرین پادشاه صفوی (قرن12)

حسینعلی بیگ بیات

نخستین سفیر شاه عباس اول به اروپا (قرن11)

حسین علیشاه

لقب محمد حسین اصفهانی، معروف به زین الدین، از علما و مشایخ سلسله نعمت اللهیه (قرن 13)

حسین عونی پاشا

سر عسکر و صدر اعظم دوران سلطان عبدالعزیز

حسینقلی خان جهانسوز

(جهانسوز شاه)، از خانهای ایل قاجار، فرزند محمد حسن خان قاجار، برادر آقا محمد خان و پدر فتحعلی شاه (قرن12)

حسینقلی خان دنبلی

از رجال دوره قاجار و حاکم خوی و تبریز (قرن13)

حسینقلی خان قاجار

پسر حسینقلی خان جهانسوز و برادر کوچک تر فتحعلیشاه و مدعی سلطنت(قرن12و13)

حسینقلی خان نواب

از دولتمردان اواخر عصر ناصری قاجار تا دوره پهلوی اول (قرن14)

حسین کامل

نخستین سلطان مصر پس از خدیوی ها (قرن13و14)

حسین کرد شبستری

نام یکی از داستانهای پهلوانی و عامیانه که به حتمال بسیار در دوره صفوی ساخته شده و یتیم نامه نیز نامیده شده است. - ساختار و عناصر عامیانه داستان

حسین مؤنس

مورخ معاصر مصری