جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن جُمْهور، محمد

محدث و مؤلف شیعی بصری (قرن3)

ابن جمیزی، علی بن هبة الله

محدث شافعی مصری (قرن6و7)

ابن جُمَیع، هبة الله بن زین

پزشک یهودی مصری (قرن6)

ابن جمیّل --> ابن دحیه، عمر بن حسن

ابن جُندی، احمد بن محمد

محدث شیعی بغدادی (قرن4)

ابن جَنک، خلیل بن احمد

واعظ و قاضی حنفی سمرقندی (قرن4)

ابن جِنّی، عثمان

ادیب و نحوی موصلی (قرن4)

ابن جنید اسکافی، محمد بن احمد

فقیه و متکلم امامی عراقی (قرن4)

ابن جودی، سعید بن سلیمان

ادیب و شاعر و سردار شورشی در اندلس (قرن3)

ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمان بن علی

فقیه، مورخ و محدث بغدادی و از مخالفان تصوف (قرن6)

ابن جوزی، یوسف بن عبدالرحمان

فقیه و اصولی حنبلی مذهب بغدادی (قرن6و7) (از پسرش ابن جوزی دوم، در این مقاله بحث شود)

ابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی

مورخ و فقیه حنفی مذهب بغدادی (قرن6و7) (گروه فقه برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت، اما فعلا امکان حذف مقاله در برنامه دریچه نیست.6/12/91)

ابن جیّاب، علی بن محمد

شاعر اندلسی (قرن 8)

ابن حاتم، محمد

مورخ یمنی (قرن6و7)

ابن حاج، محمد بن محمد

فقیه مالکی (قرن 8)