جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حِرز (در فقه) --> سرقت

حرزُالدین، آل

از خاندانهای علمی نجف (قرن 12-14)

حَرَس --> نگهبان

حَرَشی، سعید بن عمرو

از سرداران مشهور اموی (قرن1)

حرص

از رذایل اخلاقی

حَرطانی

نامی که در آفریقای شمال غربی به پاره ای عناصر جمعیتی واحه های ناحیه صحرایی داده شده است.

حرّ عاملی، محمد بن حسن

محدث و فقیه نامور امامی و از عالمان مهاجر جبل عامل به ایران (قرن11)

حَرف

به معنای حرف الفبا، واژه

حَرفوش

(نیز گاهی خرفوش) عنوان یکی از گروههای فرودست اجتماعی در عصر ممالیک و عثمانی

حَرفوش، آل

خاندان حکومتگر شیعی در بعلبک (قرن10-13)

حُرفی، عبدالرحمان بن عبیدالله

مشهور به ابن حربی و ملقب به سمسار، کنیه اش ابوالقاسم، محدث (قرن4 و 5)

حرکت

اصطلاحی درکلام، فلسفه، طبیعیات و علوم دقیق - در کلام اسلامی - در فلسفه - در علوم دقیق دوره اسلامی

حرکت اسلامی افغانستان، حزب

جنبشی شیعی در افغانستان، پس از روی کار آمدن حکومت مارکسیستی، به منظور مقابله با این حکومت و اقدامات آن

حرکة التوحید الاسلامی

از جنبشهای اسلام گرای سنّی لبنان

حرکت جوهری

از مفاهیم و اصطلاحات فلسفه و یکی از آرا و مبانی ملاصدرا در تأسیس حکمت متعالیه