جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حدیث منزلت

از احادیث مشهور نبوی و مورد قبول عالمان شیعی و سنی

حدیثه

نام چند شهر در عراق و شامات، از جمله در موصل و انبار

حدید، سوره

پنجاه و هفتمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

حُدیده

شهری بندری در یمن، بر ساحل شرقی دریای سرخ

حدیدی، جواد

استاد دانشگاه و پژوهشگر و مؤلف برجسته در ادبیات تطبیقی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی (قرن14)

حدیقة الحقیقه

نخستین مثنوی عرفانی فارسی، سروده ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی (ق6)

حدیقة الشعراء

تذکره شاعران پارسی گوی ابران و هند در دوره قاجار،تألیف احمد بن ابوالحسن شیرازی مشهور به دیوان بیگی

حذف

اصطلاحی در حوزه زبان شناسی و علوم ادبی از جمله صرف، نحو، بلاغت و عروض به معنای اسقاط که مقابل ذکر به کار می رود.

حُذَیْفَة بن قَتاده

ملقب به سدیدالدین،عارف (قرن2و3)

حُذَیْفَة بن یمان

کنیه اش ابوعبدالله، صحابی مشهور پیامبر اکرم (قرن1)

حِراء

از کوههای مشهور مکه که وحی اولین بار در آنجا بر حضرت محمد نازل شد و از این رو به آن جبل النور نیز گفته اند.

حَراز

ناحیه ای وسیع و کوهستانی در کشور یمن

حرالّی، علی بن احمد

مفسر،فقیه،زاهد و صوفی مغربی (قرن7)

حرام --> احکام خمسه

حرّان

شهری کهن در آسیای صغیر