جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حُجّت (2)

اصطلاحی در منطق و فلسفه و از مباحث منطق

حجت (3)

اصطلاحی در علم حدیث، ناظر بر یکی از مراتب تعدیل راوی

حجت (4)

اصطلاحی که در طول تاریخ اسماعیلیه به معانی گوناگون به کار رفته است.

حجت الاسلام

لقب خاص برخی عالمان مسلمان و از القاب عام روحانیان شیعه در دوره اخیر

حجة الله البالغه --> شاه ولی الله دهلوی

حِجَّة الوَداع

واپسین حج پیامبر اکرم که در آخرین سال عمر خویش، در سال دهم هجری، به جا آورد و در آن با مسلمانان وداع کرد.

حجت علیشاه

صوفی، مفسر و مورخ سلسله نعمت اللهیه (قرن14)

حُجَّت کوه کَمَری، سید محمد

فقیه و مرجع تقلید امامی (قرن14)

حَجْر

از مباحث مهم فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالی

حَجَر --> سنگ

حِجْر

شهری در شمال غربی عربستان

حِجر، اصحاب --> ثمود

حِجر، سوره

پانزدهمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

حُجُرات، سوره

چهل و نهمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

حِجْر اسماعیل

فضای بین کعبه و دیواری نیم دایره که از زاویه شمالی کعبه (رکن عراقی) تا زاویه غربی آن (رکن شامی) امتداد دارد.