جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن جرّاح

نام چند تن از وزیران و دیوانیان اهل بغداد (قرن3و4) - داوود بن جراح - ابوعبدالله محمد بن داوود - ابواسحاق ابراهیم بن عیسی - ابوعلی عبدالرحمان بن عیسی - ابوالحسن علی بن عیسی - ابوالقاسم عیسی بن علی

ابن جرجیس، داود بن سلیمان

فقیه و ادیب شافعی عراقی (قرن13)

ابن جریج، عبدالملک بن عبدالعزیز

مفسر، فقیه و محدّث مکی (قرن1و2)

ابن جَزار، احمد بن ابراهیم

طبیب قیروانی (قرن4)

ابن جَزری، شمس الدین ابوالخیر محمد

قاری و قاضی دمشقی (قرن8و9)

ابن جزری، محمد بن مجدالدین --> جزری، شمس الدین

مورخ دمشقی (قرن7و8)

ابن جَزْلِه، یحیی بن عیسی

طبیب، متکلم و منطقی بغدادی (قرن5)

ابن جزی

نام چندتن از علمای خاندان بنی جزی(قرن8): - ابن جزی، ابوعبدالله محمد بن احمد - ابن جزی، ابو محمد عبدالله بن محمد - ابن جزی، ابوالقاسم محمد بن احمد - ابن جزی، ابوبکر احمد بن محمد

ابن جعابی، محمد بن عمر

محدث و رجالی امامی بغدادی (قرن3و4)

ابن جعفر، محمد بن جعفر ازکوی

فقیه اباضی اهل عمان (قرن3)

ابن جلّاب، عبیدالله بن حسین

فقیه و مؤلف مالکی (قرن4)

ابن جُلجُل، سلیمان بن حسان

طبیب اهل غرناطه (قرن4)

ابن جلیقی --> عبدالرحمان بن مروان

ابن جَماعه

خانواده‌ای از محدثین، علما و فقهای شافعی در دوره ممالیک در مصر و سوریه (قرن6-9) - بدرالدین - برهان الدین - عزالدین - محمد بن ابی بکر

ابن جمال، علی بن ابی بکر

فقیه و اصولی شافعی مکی (قرن11)