جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حَبُّوس بن ماکْسَن

ملقب به ابومسعود و سیف الدوله، از امرای زیریان در غرناطه (قرن5)

حَبوه

اصطلاحی در فقه امامی در باب ارث، به معنای قسمتی از ترکه مرد متوفی که به پسر بزرگ او اختصاص می‌یابد.

حَبَّه خاتون

موسیقی دان، شاعر و به قولی ملکه کشمیر (قرن10و11)

حبیب آباد

شهری در بخش برخوار و میمنه در استان اصفهان

حبیب آبادی، میرزا محمد علی --> معلم حبیب آبادی، میرزا محمد علی

حبیب اصفهانی

از پیش‌گامان تحول در نثر و ترجمه فارسی، شاعر و ادیب (قرن13و14)

حبیب السیر

کتابی در تاریخ عمومی به فارسی تألیف محمد بن غیاث الدین خواندمیر (قرن10)

حبیب الله خان

پادشاه افغانستان از 1319-1337(قرن13و14)

حبیب الله ذوالفنون --> ذوالفنون، حبیب اللّه

حبیب الله ساوجی

از نگارگران دوره شاه عباس صفوی (قرن10)

حبیب اللهی، ابوالقاسم

متخلص به نوید، شاعر و استاد دانشگاه مشهد (قرن14)

حبیب بن اوس --> ابوتَمّام، حبیب بن اوس

حبیب بن عبدالملک بن عمر

کنیه اش ابو سلیمان، از سرداران بزرگ اموی در آغاز حکومت امویان در اندلس (قرن2)

حبیب بن مَسلَمه فهری

از فرماندهان فتوحات اسلامی و از سرداران معاویه (قرن1)

حبیب بن مُظاهر

از یاران امام علی و امام حسین (ع) و از شهدای کربلا، ملقب به اسدی و منسوب به قبیله بنی اسد (قرن1)