جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حامد بن عباس

از کارگزاران خلفای عباسی و وزیر المقتدر بالله (قرن3و4)

حامد بیسارانی

ملقب به کاتب الاسرار، عارف و فقیه شافعی و شاعر کرد (قرن13)

حامدی

نسبت سه داعی مطلق در میان اسماعیلیان طیبی یمن - ابراهیم بن حسین بن ابی سعود بن ابی یعقوب - حاتم - علی بن حاتم

حامدی اصفهانی

از شاعران فارسیگوی دربار سلطان محمد فاتح در دوره دوم سلطنت وی (قرن9)

حامِض، ابوموسی سلیمان بن محمد

زبانشناس و نحوی بغدادی (قرن3و4)

حامل رأس الغول --> بَرساوُش

حامی آمِدی، احمد

شاعر دیوانی عثمانی (قرن12)

حامیم بن مَنّ الله

ملقب به مُفتَری، بربر مدعی نبوت (قرن4)

حاوی، خلیل

شاعر و ناقد ادبی لبنانی مسیحی، از پیش گامان شعر معاصر عرب (قرن14)

الحاوی فی الطب

«به معنای کتاب جامع در پزشکی»،کتاب مهمی به عربی در پزشکی در 25 جلد از ابوبکر محمد بن زکریای رازی (قرن 3و4)

حائرحسینی

مقبره امام حسین (ع) و منطقه پیرامون آن

حائری، ابوعلی

عالم رجالی و فقیه امامی (قرن12و13)

حائری، زین العابدین --> مازندرانی، زین العابدین

حائری، عبدالهادی

مورخ معاصر ایرانی (قرن14)

حائری زاده، سید ابوالحسن

نماینده مجلس شورای ملی و از فعالان سیاسی