جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حارث بن حَلِزّه

از شاعران دوره جاهلیت عرب و یکی از سرایندگان معلقات (قرن1)

حارث بن خالد مخزومی

شاعر غزلسرا در مکه (قرن1)

حارث بن سُریج

رهبر قیام مرجئه در خراسان بر ضد حکومت امویان (قرن2)

حارث بن سعید کذاب

مدعی نبوت دمشقی (قرن1)

حارث بن عُباد

شاعر دلاور دوره جاهلی و از بزرگان قبیله بکربن وائل

حارث بن عبدالله هَمدانی

تابعی کوفی و از اصحاب علی (ع) (قرن1)

حارث بن کَلَده

پزشک عرب معاصر پیامبر (ص) (قرن1)

حارث بن محمد

محدّث و مسنِد عراقی (قرن2و3)

حارث بن مسکین

کنیه اش ابوعمرو، محدث،قاضی و فقیه مالکی مالکی (قرن2و3)

حارث مُحاسبی

زاهد، واعظ، محدث، عارف، فقیه و متکلم (قرن3)

حارثی، حسین بن عبدالصمد

ملقب به عزالدین، محدث، فقیه امامی جبل عاملی و شیخ الاسلام دوره صفوی (قرن10)

حارثی، مسعود بن احمد

فقیه، محدث و قاضی حنبلی (قرن7و8)

حارثیه --> جناحیّه

حارِم

منطقه، شهر و قلعه ای در شمال سوریه

حازم بن محمد قرطاجَنّی

ادیب، شاعر، نحوی، عروضی و منتقد ناموراندلسی و مؤلف اولین کتاب کامل نقد ادبی در زبان عربی (قرن7)