جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ثمامه، علی بن نوح

قاضی و مدرس شافعی اهل تهامه (قرن8)

ابن ثمنه، محمد بن ابراهیم

از حکام صِقِلّیّه(قرن5)

ابن ثوابه

لقب خاندانی دیوانی و ادیب در عصر عباسی (قرن3) - ابوالعباس احمد بن محمد - ابوعبدالله محمد - ابوالحسین جعفر بن محمد - ابوالحسین محمد بن جعفر - ابوعبدالله احمد

ابن جابر، محمد بن احمد

نحوی، ادیب و شاعر مالکی اندلسی(قرن7و8)

ابن جارود، عبدالله بن علی

محدث و فقیه نیشابوری (قرن3)

ابن جامع، ابوالقاسم اسماعیل

خواننده و موسیقی دان نامدار مکه (قرن2)

ابن جاندار، حسین بن شهاب الدین

ادیب، شاعر و متکلم ایرانی (قرن11)

ابن جَبّاب،‌ احمد بن خالد

محدث و فقیه مالکی قرطبه ای (قرن3و4)

ابن جباره، احمد بن محمد

مقری، فقیه، نحوی و مفسر نابلسی (قرن7و8)

ابن جبان، عبدالوهاب بن عبدالله

محدث دمشقی (قرن5)

ابن جبیر، ابوالحسین محمد بن احمد

سیاح و ادیب اندلسی (قرن6)

ابن جَبیرول، سلیمان بن یحیی

شاعر و فیلسوف یهودی اندلسی (قرن5)

ابن جُحام، محمد بن عباس

مفسر، محدث و فقیه امامی (قرن4)

ابن جَدّ

خاندانی ادیب و فقیه در اندلس (قرن5و6) - ابوالحسن یوسف بن محمد - ابوالقاسم محمد بن عبدالله - ابوعامر احمد بن عبدالله - ابوبکر محمد بن عبدالله - ابوعبدالله محمد بن عبدالملک - عبیدالله بن جد فهری

ابن جدعان --> عبدالله بن جُدعان