جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چیترال --> چِتْرال

چیچَست --> ارومیه، دریاچه

چیستان --> معما

چیِمکِنت

مرکز استان قزاقستان جنوبی در قزاقستان

چین، مسلمانان

پیروان اسلام در چین - پراکندگی کنونی مسلمانان در چین و ویژگیهای اسلام آنان - اطلاعات تاریخی و جغرافیایی - تاریخ اسلام در چین از 1050م. تاکنون - زبان و ادبیات فارسی در چین - زبان عربی در چین - تأثیر متقابل هنر اسلامی و چینی

چین تمور --> جَنتَمور

چینی

بخشی از فرآورده های سرامیک کاملآ متراکم و نیمه شفاف سفید رنگ

چینی خانه --> چینی؛بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

چینیلی، مجموعه

مجموعه ای در اسکدار استانبول که به همت کوسم والده سلطان احداث شد.

چینیلی کوشْک

کاخی تابستانی در استانبول متعلق به قرن نهم

چینیوت --> چِنیوت

چیوی زاده

از خاندانهای مشهور و صاحب مناصب قضایی دوران عثمانی (قرن9تا12)

ح

از صامتها، هشتمین حرف از حروف الفبای فارسی، ششمین حرف از الفبای عربی،و هشتمین حرف از حروف ابجد که در حساب جمل معادل عدد هشت است.

حابس بن سعد طائی

صحابی و از بزرگان قبیله طی

حاتم اصّم

زاهد، محدث حنفی مذهب و صوفی مشهور در خراسان (قرن3)