جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چهار عنصر --> عناصر اربعه؛بیدل دهلوی، میرزا عبدالقادر

چهارگاه

یکی از هفت دستگاه و سومین شعبه از شعبات بیست و چهارگانه موسیفی کهن ایران و جهان اسلام و از مدهای متداول در بسیاری از کشورهای اسلامی و مناطق زیر نفوذ آنها

چهارلنگ --> بختیاری (2)

چهارمحال و بختیاری

استانی در جنوب غربی ایران

چهار مضراب

از مهم ترین قالبهای اجرایی موسیقی سازی در موسیقی دستگاهی ایران

چهار مقاله

کتابی مشهور مشتمل بر حکایات و نوادری درباره دبیران و شاعران و منجمان و طبیبان، تألیف نظامی عروضی (قرن6)

چهار منار

بنایی از دوره قطب شاهیان در حیدرآباد هند

چهره نما، روزنامه

قدیم ترین نشریه فارسی زبان سیاسی و اجتماعی و یکی از نشریات مؤثر در افکار و عقاید ایرانیان که ابتدا در اسکندریه و سپس در قاهره، از اواخر دوره قاجار تا اواسط حکومت پهلوی دوم، منتشر می شد.

چهل

از مهمترین و پر بسامدترین رمزهای عددی رایج در میان تقریباً همه اقوام و فرهنگها - گونه شناسی کاربرد عدد چهل - کاربرد نمادین در عملیات جادویی

چهل تنان، تکیه

تکیه ای در شیراز از دوره زندیان

چهل حدیث

عنوان عام کتابهایی حاوی چهل حدیث و معمولاً همراه با شرح آنها

چهل دختران

عنوان شماری از بناهای آرامگاهی ایران

چهلستون

عنوانی برای بناها یا بخشهایی از یک بنا در ایران، افغانستان، هند و آسیای مرکزی که دارای ستونهای بسیار باشد. - چهلستون اصفهان - چهلستون قزوین - چهلستون کابل

چهل طوطی --> طوطی نامه

چیتاگُنگ

استان و شهری بندری در جنوب شرقی بنگلادش