جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چوگان

چوگان بازی، از بازیهای کهن ایرانی

چوواشی --> ترکی، زبان و ادبیات

چهار امامزاده، بقعه

مقبره ای از قرن هشتم و نهم در شهر قم

چهار اویماق

اتحادیه ای از چهار قبیله بزرگ در ناحیه هرات افغانستان

چهار باغ

طرح باغ ایرانی که در آن معابر عمود بر هم باغ را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند.

چهار باغ، مدرسه

مدرسه علو م دینی در اصفهان که به دستور شاه سلطان حسین صفوی بنا شد. - تاریخچه و نظام آموزشی - معماری

چهار برج --> میاندوآب

چهار بُنیچه

دسته ای از ایل قدیمی جاکی

چهار پاره

از قالبهای جدید شعر فارسی، متشکل از چند بند چهار مصراعی که در معنا پیوسته و در قافیه مختلف اند.

چهار دانگه (1)

قسمتی از منطقه تاریخی هزار جریب و امروزه بخشی در شهرستان ساری در استان مازندران

چهار دانگه (2)

بخش و شهری در شهرستان اسلامشهر در استان تهران

چهار دانگه (3) --> اقلید

چهار درویش

داستانی به زبان فارسی که در شمال هند نگاشته شده است (قرن12)

چهارشنبه سوری

جشن ایرانیان در شب آخرین چهارشنبه سال شمسی که بر افروختن و پریدن از روی آتش مشخصه اصلی آن است.

چهارطاق

اتاقی مربع شکل غالباً گنبد دار با چهار ورودی طاق دار