جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چپقچور --> بین گُول

چَت

ویرانه های شهری قدیمی در ایالت پنجاب هند

چَتالْجَه

نامی که در زمان عثمانی ها به شهر قدیمی فارسالا داده شده است.

چَتالْجَه لی علی افندی

شیخ الاسلام و مفتی حنفی در دوره عثمانی (قرن11)

چُتْ خان کا گنبد

آرامگاهی از دوره لودیان در ناحیه کوتلا مبارک پور شهر دهلی

چتر

ابزاری برای سایه افکندن و در امان ماندن از تابش مستقیم آفتاب که معمولاْ در مراسم و مواکب بر سر حاکمان نگاه داشته می شد و در برخی از سلسله های حکومتگر از نشانه های ویژه خلافت و سلطنت به شمار می آمد.

چِتْرال

بخش و مرکز بخش در شهرستان مالاکند، در ایالت سرحدی «شمال غربی» پاکستان - زبانهای چترال

چَتْرود

بخش و شهری در شهرستان کرمان

چچن

از جمهوریهای خود مختار فدراسیون روسیه در قفقاز شمالی - جغرافیایای طبیعی و اقتصادی و تقسیمات اداری - زبان و دین و تاریخ

چَچ نامه

کتابی در تاریخ سند و فتح آن به دست مسلمانان

چَخانسور --> نیمروز (1)

چخورسعد --> ایروان

چراغ

وسیله تولید روشنایی و گرما - تاریخچه رواج، ساخت و استفاده از چراغ در جهان اسلام - چراغ در فرهنگ عامه ایران

چراغانی

آراستن جاها، بویژه در گذرگاهها، در شهرها و روستاها با چراغهای رنگارنگ عمدتاً به نشانه جشن و سرور

چراغچی --> چراغ