جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جیزان --> جازان

جیزه --> قاهره

جی سینگ

شاهزاده منجم هندی، ملقب به سوائی فرزند مهاراجه بیشان سینگ (قرن12)

جَیْش --> سپاه

جیش، دیوان --> دیوان جند

جیطالی، ابوطاهر اسماعیل

فقیه، ادیب و متکلم اباضی (قرن8)

جیل/ جیلان --> گیلان

جیلانی، عبدالقادر --> عبدالقادر گیلانی

جیلی، ابوالفضل احمد بن صالح

محدث، مورخ و فقیه حنبلی (قرن6)

جیلی، عبدالحمید بن واسع

ریاضیدان و از عالمان علم جبر (قرن3)

جیلی، عبدالکریم

عارف و صوفی محقق، از نوادگان شیخ عبدالقادر گیلانی (قرن8و9)

جیلی، کوشیار --> کوشیار گیلانی، ابوالحسن

جیم --> ابوعمرو شیبانی

جین، آیین --> جاینی، آیین

جیوشی، مسجد

اولین مسجد-مقبره از دوره فاطمیان (قرن5)