جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن بلبل --> اسماعیل بن بلبل

ابن بلخی --> فارسنامه ابن بلخی

ابن بَلَدی، احمد بن محمد

دولتمرد و وزیر مستنجد بالله خلیفه عباسی (قرن6)

ابن بلقینی --> بلقینی

ابن بلیهد، عبدالله بن سلیمان

فقیه و قاضی حنبلی مذهب نجدی (قرن13و14)

ابن بناء، حسن بن احمد

فقیه، محدث و عالم علوم قرآنی حنبلی بغدادی (قرن5)

ابن بنّای مراکشی

ریاضیدان، منجم و ادیب مراکشی (قرن7و8)

ابن بنت آق سرایی --> آق سرایی، محمد بن احمد

ابن بنت الاعّز، عبدالرحمان بن عبدالوهاب

وزیر و فقیه شافعی مصری (قرن7)

ابن بنت عراقی، عبدالکریم بن علی

فقیه و مفسر مصری (قرن7)

ابن بندار، عبدالسلام بن محمد --> ابویوسف قزوینی، عبدالسلام بن محمد

ابن بَواب، علی بن هلال

خوشنویس دوره آل بویه (قرن4)

ابن بهای جامی --> پوربهای جامی، تاج الدین بن بهاءالدین

ابن بهریز

مترجم و منطقی (قرن3)

ابن بهلول، احمد بن اسحاق

قاضی حنفی عراقی (قرن3و4)