جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جهانگیر، نورالدین محمد

چهارمین پادشاه از بابریان هند و بزرگترین پسر اکبرشاه (قرن10و11)

جهانگیرخان صوراسرافیل --> صوراسرافیل، جهانگیرخان

جهانگیرخان قشقایی

حکیم و فقیه و عارف امامی (قرن13و14)

جهانگیر میرزا

پسر سوم عباس میرزا و مؤلف کتاب "تاریخ نو" (قرن13)

جهانگیرنامه

منظومه حماسی به فارسی در سرگذشت جهانگیر فرزند رستم

جهانگیری محل --> قلعه سرخ

جهان ملک خاتون

شاعر فارسی گوی، دختر مسعودشاه اینجو (قرن8)

جهان نامه

کتابی جغرافیایی به فارسی تـألیف محمد بن نجیب بکران (قرن7)

جهان نُما

کتابی جغرافیایی، به زبان ترکی، تألیف حاجی خلیفه (قرن11)

جهانیان

خانواده ای بزرگ از تاجران زردشتی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی

جهانی شدن

از مباحث و مفاهیم گسترده، بحث انگیز، چند بعدی و میانْ رشته‌ای که به ویژه در دو دهه اخیر در عرصه های گوناگون مطرح شده و در جهان اسلام نیز طنینی گسترده داشته است.

جهبذ

عنوان برخی از کارگزاران مالی در دوره اسلامی

جهت --> موجهات؛موادّ ثلاث

جهت قبله --> قبله/ قبله یابی

جهرم

شهرستان و شهری در استان فارس