جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جوز (2) --> گردو

جوز/ جوزه --> مثقال

جوزا

از صورتهای فلکی نیمکره شمالی آسمان و سومین برج از برجهای دوازده‌گانه

جوزجان

ناحیه تاریخی و ولایتی در افغانستان

جوزجانی، ابواسحاق ابراهیم بن یعقوب

محدث (قرن2و3)

جوزجانی، ابوسلیمان موسی بن سلیمان

محدث و فقیه حنفی (قرن2)

جوزجانی، ابوعبید عبدالواحد

شاگرد و مصاحب ابن سینا (قرن4و5)

جوزجانی، ابوعلی حسن بن علی

از عرفای بزرگ خراسان (قرن3)

جوزجانی، ابوعمرو عثمان

مشهور به "منهاج سراج"، قاضی، شاعر و مورخ ایرانی دربار غوریان و سلاطین هند، مؤلف کتاب طبقات ناصری (قرن7)

جوزقی، ابوبکرمحمد بن عبدالله شیبانی

محدث شافعی (قرن4)

جوزماثل --> تاتوره

جوزهر --> عُقْدَتین

جوزی، شیخ اسماعیل --> قوام السُنّه

جوسق الخاقانی

کاخ بزرگی از دوره معتصم عباسی در شمال شهر سامرای فعلی (قرن3)

جوشقان و کامو

شهری در بخش قمصر شهرستان کاشان در استان اصفهان