جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن بطّال، علی بن خلف

محدث قرطبی (قرن5)

ابن بطریق --> سعید بن بطریق؛یحیی بن بطریق

ابن بطریق، یحیی بن حسن

محدث، فقیه، ادیب و متکلم امامی اهل حله (قرن6)

ابن بُطلان، مختار بن حسن

پزشک و متکلم مسیحی بغدادی (قرن5)

ابن بطوطه

جهانگرد بزرگ عرب (قرن8)

ابن بَطّه، عبیدالله بن محمد

متکلم، محدث و فقیه حنبلی، اهل عُکبرا در عراق (قرن4)

ابن بطّه قمی، محمد بن جعفر

فقیه و محدث شیعی ایرانی (قرن4)

ابن بغدادی، حسین بن محمد

ریاضیدان عراقی (قرن5)

ابن بغدادی، عبدالرحمان بن احمد

مفسر سنی مذهب مصری (قرن8)

ابن بَقی، یحیی بن عبدالرحمان

شاعر اندلسی (قرن6)

ابن بُقَیله، عبدالمسیح

عرب جاهلی که در حوادث صدر اسلام از او یاد شده است.

ابن بَقّیه، ابوطاهر محمد

وزیر عزالدوله بختیار از امرای آل بویه عراق(قرن4)

ابن بِکلارِش، یونس بن اسحاق

داروساز و پزشک یهودی-عرب اندلسی (قرن5)

ابن بکیر، حسین بن احمد

محدث بغدادی (قرن4)

ابن بَلَبان، علی بن بلبان

فقیه و مؤلف حنفی مصری (قرن7و8)